fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Verlof aanvragen

 

De gemeenten in de Hoeksche Waard zijn voor de uitvoering van de Leerplichtwet aangesloten bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BVLS) in Dordrecht. Zij zien er op toe dat ieder kind en iedere jongere in de regio Zuid-Holland Zuid het recht op onderwijs wordt gewaarborgd.

Vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt geldt de volledige leerplicht.

 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Er is sprake van geoorloofd schoolverzuim bij: 

 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze verplichting;
 • een huwelijk;
 • een uitvaart

Om in aanmerking te komen voor geoorloofd verzuim moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

 • bij ziekte moet het schoolhoofd dit op tijd horen (uiterlijk binnen twee dagen);
 • bij een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging moet u de directie van school vooraf informeren en geldt het verlof alleen op de dag waarop aan de verplichting moet worden voldaan;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet het schoolhoofd vooraf toestemming geven

 

Ongeoorloofd verlof moet de school melden bij de leerplichtambtenaar.

Formulier voor het aanvragen van geoorloofd verzuim.

 

Vakantieverlof

De regels voor het krijgen van verlof buiten de schoolvakanties staan beschreven op de website van de Rijksoverheid en luiden als volgt:

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u geen vrij krijgen op uw werk tijdens de schoolvakantie? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. 

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u geen vrij krijgen van uw werk tijdens de schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat u seizoensgebonden werk doet. Of omdat u dan piekdrukte heeft op uw werk. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.

Toestemming voor schoolverlof aanvragen 

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’ vragen. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De schooldirecteur beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

 • U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
 • Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
 • Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen

 

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
Prof. Gunninglaan 12
3312KX Dordrecht
Tel.: 078 - 770 80 90
Email: blvs-zhz@drechtsteden.nl