fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ondersteuningsstructuur

De ondersteuning op de Willem Alexanderschool vindt plaats op verschillende niveaus door verschillende mensen.

De spil in de ondersteuning is de intern begeleider. Zij houdt het overzicht van de ondernomen acties, onderhoudt de contacten met leerkrachten, ouders, leerlingen, intern/externe deskundigen, overlegorganen en directie. Een belangrijke rol!

Uitgangspunt van de ondersteuning is de vraag wat het kind nodig heeft om tot leren te komen, te ontwikkelen, te groeien. Dit betekent dat de focus ligt op het handelen van de leerkracht. Samen gaan intern begeleider en leerkracht op zoek naar knelpunten én een aanpak voor een oplossing. Het is voor teamleden van de Willem Alexanderschool vanzelfsprekend dat de leerlingen en ouders hier een belangrijk aandeel in hebben.

Het kan nodig zijn dat een leerling besproken wordt in groter verband, het Ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit interne deskundigen van school .

Door samen en breder een casus te bespreken, komen er andere en nieuwe inzichten die bijdragen aan de oplossing van een probleem. De leerling staat centraal en samen met ouders/verzorgers worden zij nauw betrokken bij de gesprekken.

De intern begeleider van de Willem Alexanderschool is Debbie Timmermans. 

Haar e-mailadres is: d.timmermans@csgdewaard.nl