fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wie zijn wij

De Willem Alexanderschool maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Daarnaast beheert CSG De Waard veertien basisscholen en een school voor speciaal onderwijs. De school heeft een streekschoolfunctie waardoor leerlingen vanuit heel de Hoeksche Waard de school bezoeken. 

De school heeft vijf groepen, allen met de naam van een bijzonder gebouw: Zandkasteel, Boomhut, Torenkamer, Vuurtoren en Herberg. De groepen hebben allemaal twee juffen die op verschillende dagen werken. In de Boomhut en het Zandkasteel is ook een onderwijsassistente ter ondersteuning.

De Willem Alexanderschool is één van de twee scholen voor speciaal basisonderwijs in de Hoeksche Waard. Tussen beiden scholen zijn overeenkomsten, maar ook verschillen. De Willem Alexanderschool onderscheidt zich door:

Jonge kinderen in het speciaal basisonderwijs

In het Zandkasteel wordt onderwijs gegeven aan jonge kinderen van 4 t/m 7 jaar die een toelaatbaarheidsverklaring hebben (TLV) voor het speciaal basisonderwijs. Deze jonge kinderen hebben extra ondersteuning nodig om hun ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze ontwikkeling wordt in het Zandkasteel intensief gevolgd en is er meer specifieke ondersteuning van intern begeleider, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkende en logopedie. 

Groepsdoorbrekend werken

Op school wordt vanaf de middenbouw groepsdoorbrekend gewerkt bij het rekenen, spelling en technisch lezen. De leerlingen worden voor deze vakken in groepen ingedeeld die het best aansluiten bij het functioneringsniveau van een leerling. 

Een groot voordeel van het groepsdoorbrekend werken is dat de instructie volgens het IGDI-model aangeboden kan worden. Bij het IGDI-model wordt er klassikale instructie gegeven aan alle kinderen, verlengde instructie aan wie nog niet zelfstandig de les kan verwerken en extra ondersteuning aan de kinderen die dat nodig hebben.

Sommige kinderen, bijvoorbeeld nieuwe of jonge kinderen, kunnen dat lastig vinden. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden door per kind te bekijken wat het best is. 

Ondersteuning aan leerlingen met gedragsproblemen

De ondersteuning die geboden wordt op de Willem Alexanderschool in onderverdeeld in verschillende niveaus: 

Het 'groene niveau is het basisaanbod. Dit wordt in de hele school, aan alle kinderen aangeboden en bestaat uit:

  • Rots en Water lessen met de groep
  • De Gouden Regels
  • Groepsplan gedrag
  • Leefstijl 

Voor het overgrote deel van de leerlingen is dit voldoende om zich op gedrags- of sociaal emotioneel vlak te ontwikkelen.

Soms is er iets meer nodig. Dit aanbod (interventies) is bedoeld om ongewenst gedrag te voorkomen (preventief) of te herstellen van de gevolgen van ongewenst gedrag (corrigeren). Er wordt voor een bepaalde tijd gewerkt aan een afgesproken doel.

Ongeveer 10-12% van de leerlingen hebben behoefte aan ondersteuningsinterventies uit het 'gele niveau. De interventies zijn gericht op enkele leerlingen of in groepsverband.

 

Voor een klein deel van de leerlingen kan het nodig om intensief begeleid te worden. Deze leerlingen, ongeveer 3-5% van het leerlingaantal, krijgt interventies individueel aangeboden. Er is sprake van maatwerk waarbij ook externe deskundigen worden geraadpleegd. Wanneer een leerling onvoldoende profiteert van deze begeleiding wordt de afweging gemaakt of een leerling aangemeld wordt bij de Ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband.

Het geven van (extra) ondersteuning is een samenwerking tussen leerling, ouders en school!

Voor een uitgebreide beschrijving van de ondersteuningsstructuur op de Willem Alexanderschool verwijzen wij u naar de Schoolgids en het Schoolondersteuningsprofiel dat op deze website is terug te vinden.