fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

De medezeggenschapsraad (mr) van de Willem Alexanderschool bestaat uit een vertegenwoording van zowel ouders als teamleden. De mr wordt gevraagd om advies te geven bij beslissingen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school. In een aantal gevallen is er instemming van de raad of een deel hiervan vereist. In de Wet medezeggenschap Onderwijs (WMO) worden de taken en bevoegdheden van de raad beschreven.

Hoofdtaken van de mr zijn:

  • overleg met het bevoegd gezag over de algemene gang van zaken op school
  • onderling overleg over alle schoolaangelegenheden
  • gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bestuur
  • bevorderen van openheid, obenbaarheid en onderling overleg in school
  • waken tegen discriminatie en bevorderen van gelijke behandeling

De medezeggenschapsraad van de Willem Alexanderschool komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Een reglement waarin de medenzeggenschap beschreven staat ligt ter inzage op school. 

GMR Op stichtingsniveua is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het beleid van het bestuur wordt op basis van het reglement voorgelegd ter advisering of ter instemming aan de gmr, zij vergaderen gemiddeld zes keer per jaar.

 

De secretaris van de MR is Anita Groeneweg. Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar: a.groeneweg@csgdewaard.nl