fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Er zijn kosten die niet, of niet helemaal, door de overheid of door een subsidie gedekt worden. Bijvoorbeeld sportdagen, vieringen en traktaties bij festiviteiten. Omdat deze activiteiten wel een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs en het pedagogisch klimaat vragen wij een ouderbijdrage om deze actiteiten te kunnen organiseren vanuit school. 

De bijdrage is vrijwillig.

De medezeggenschapsraad heeft de hoogte van het bedrag vastgesteld op € 35,-- per leerling*.  De factuur hiervoor ontvangt u in september.

Het is ook mogelijk het bedrag in termijnen te betalen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directie of administratie.

Het rekeningnummer is:

IBAN NL 04RABO0354349325

t.n.v. Stichting Ouderbijdragen De Waard inz. Ouderfonds Willem Alexanderschool o.v.v. naam en groep van uw kind(eren)

 

* Bij instroom later in het jaar wordt dit bedrag lager, hierover meer informatie op school. 

De kosten voor de schoolreis en het kamp worden apart gefactureerd.