fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Er zijn kosten die niet, of niet helemaal, door de overheid of door een subsidie gedekt worden. Bijvoorbeeld sportdagen, vieringen en traktaties bij festiviteiten. Omdat deze activiteiten wel een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs en het pedagogisch klimaat vragen wij een ouderbijdrage om deze actiteiten te kunnen organiseren. 

De medezeggenschapsraad heeft de hoogte van het bedrag vastgesteld op € 35,-- per leerling*.  De factuur hiervoor ontvangt u in september.

 

Het rekeningnummer is:

IBAN NL 04RABO0354349325

t.n.v. Stichting Ouderbijdragen De Waard inz. Ouderfonds Willem Alexanderschool

o.v.v. naam en groep van uw kind(eren)

 

* De bijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar hoe meer leerlingen deze bijdrage voldoen, hoe meer actitvteiten georganiseerd kunnen worden. Het is ook mogelijk het bedrag in termijnen te betalen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directie of administratie.

 

De kosten voor de schoolreis en het kamp worden apart gefactureerd.