Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het beleid van het bestuur wordt op basis van het reglement voorgelegd ter advisering of ter instemming aan de GMR.
De GMR vergadert gemiddeld zes keer per jaar.